wet kinderopvang

Wet kinderopvang 2019: dit zijn de nieuwe regels

Als jouw kind naar de kinderopvang gaat, is het belangrijk dat hij daar veilig is en zich er goed kan ontwikkelen. Daarom heeft de overheid eisen opgesteld waaraan kinderopvangorganisaties zich moeten houden. Dit zijn de nieuwste regels en eisen van 2019. 

Wet Kinderopvang

De Wet Kinderopvang verplicht een kinderdagverblijf of gastouderbureau te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van de kinderen. Ook zijn ze verplicht ouders te informeren over het beleid dat op de opvang wordt uitgevoerd. Via regelmatige inspecties wordt het kwaliteitsniveau gecontroleerd. Kinderopvangcentra, peuterspeelzalen en gastouderbureaus die aan alle eisen voldoen, worden in een register bij de gemeente opgenomen. Als je kind bij een geregistreerde kinderopvangorganisatie is ondergebracht, vergoedt de overheid een deel van de kosten. 

Advertentie

Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK)

In 2018 zijn er een aantal ingrijpende nieuwe maatregelen en kwaliteitseisen ingevoerd waaraan kinderopvangorganisaties moeten voldoen. Deze eisen staan in de nieuwe Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). De nieuwe kwaliteitseisen gelden voor alle kindercentra: zowel voor dagopvang, als buitenschoolse opvang. Maar deze wet geldt niet voor gastouders. Waar let je op bij het kiezen van de juiste gastouder?

Nieuwe kwaliteitseisen sinds 2018

De wet IKK bestaat uit vier thema’s: 

 • De ontwikkeling van het kind staat centraal 
 • Veiligheid en gezondheid
 • Stabiliteit en pedagogisch maatwerk 
 • Kinderopvang is een vak

Per thema zijn er kwaliteitseisen opgesteld. De belangrijkste nieuwe eisen op een rij.

1. De ontwikkeling van het kind 

 • De kinderopvang moet de ontwikkeling van je kind volgen en stimuleren. De opvang moet de ouders hierover op de hoogte houden. 
 • Elk kind krijgt een mentor die de ontwikkeling van het kind bijhoudt en bespreekt met de ouders. 

2. Veiligheid en gezondheid

 • Tijdens openingstijden moet er altijd één volwassene met een kinder-EHBO-diploma aanwezig zijn op de opvang. Dit houdt een kinder-EHBO precies in. 

Daarnaast blijven geldende veiligheidsregels, zoals het vierogenprincipe, bestaan. 

3. Stabiliteit en pedagogisch maatwerk

 • Het vaste-gezichtencriterium voor baby’s: kinderen tot één jaar moeten begeleid worden door minimaal twee vaste gezichten. Zo leren deze vaste medewerkers de baby goed kennen en begrijpen ze beter zijn behoeftes. Voor de baby is er door de vaste gezichten meer stabiliteit op de kinderopvang. 

4. Kinderopvang is een vak

 • Vrijwilligers die meehelpen in de groep tellen niet meer mee als medewerker in de berekening van het maximaal aantal kinderen per pedagogisch medewerker. Er moeten dus genoeg betaalde en geschoolde medewerkers per groep aanwezig zijn. 
 • De inzet van stagiaires wordt beperkt, zodat de pedagogische medewerkers voldoende tijd overhouden om stagiaires goed te begeleiden. 

Nieuwe regels in 2019 

Toen de Wet IKK in 2018 werd ingevoerd, zijn een aantal nieuwe maatregelen en eisen uitgesteld tot 2019 en 2023. Zo kregen de kinderopvangorganisaties meer tijd om wijzigingen door te voeren en aan de nieuwe eisen te kunnen voldoen. Per 1 januari 2019 gaan de nieuwe maatregelen in. De belangrijkste maatregel hiervan is de nieuwe verhouding van de groepsgrootte ten opzichte van het aantal pedagogische medewerkers. 

 • 3 baby’s per pedagogische medewerker
  In de groepen met baby’s tot één jaar mogen er vanaf 2019 nog maar drie baby’s per pedagogische medewerker in de groep zitten. Voorheen waren dit vier baby’s. Dit houdt in dat een groep van acht baby’s vanaf 2019 drie begeleiders moet hebben, in plaats van twee. Zo kunnen de medewerkers meer tijd en aandacht per baby besteden. 
 • 12 kinderen van 7 jaar en ouder per pedagogische medewerker
  Op de buitenschoolse opvang gaat de maximale groepsgrootte per pedagogische medewerker juist omhoog vanaf 2019. In de groepen voor kinderen van zeven jaar en ouder mogen dan twaalf kinderen per begeleider zitten. Voorheen was dit aantal tien.
  Daarnaast moet elke kinderopvang een pedagogisch beleidsmedewerker in dienst hebben die de andere pedagogische medewerkers gaat coachen. Deze beleidsmedewerker houdt zich ook bezig met het pedagogische beleid op de opvang, en hoe dit beleid in de praktijk wordt uitgewerkt.

Kinderopvangtoeslag

In de Wet Kinderopvang staat dat de kosten voor kinderopvang worden gedragen door zowel de werknemers, de werkgevers, als de overheid. Dit betekent dat ouders kinderopvangtoeslag kunnen ontvangen: een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang. De toeslag wordt betaald door de overheid en de werkgevers. De kinderopvangtoeslag is bedoeld voor ouders die werken of een studie (of traject) volgen om aan het werk te gaan en die gebruikmaken van geregistreerde kinderopvang. Wat betekent de verplichte Werkgeversbijdrage Kinderopvang voor jou?

Om kinderopvangtoeslag te ontvangen, moet je een contract hebben afgesloten met een kindercentrum of het gastouderbureau. Vervolgens betaal jij de rekeningen die deze organisatie stuurt, maar een deel van de kosten krijg je terug via de Belastingdienst. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van:

 • het aantal kinderen dat gebruikmaakt van de kinderopvang 
 • het tarief van de kinderopvang
 • het aantal uren kinderopvang per kind
 • het door de Belastingdienst vastgestelde verzamelinkomen van de ouders

Op de website www.toeslagen.nl kun je berekenen hoeveel kinderopvangtoeslag jij kunt krijgen.

Lees hier alles over kinderopvangtoeslag in 2019.  

Controle van de wet 

De Wet Kinderopvang en de Wet IKK regelt dat alle kindercentra minimaal jaarlijks door de GGD gecontroleerd moeten worden. De GGD checkt of de kinderopvang voldoet aan alle kwaliteitseisen op het gebied van personeel en organisatie, accommodatie, veiligheid, hygiëne en gezondheid. Daarnaast houdt de GGD ook toezicht op de pedagogische kwaliteit en ouderbetrokkenheid. De GGD stelt inspectierapporten op die voor zowel de opvang als voor de ouders bedoeld zijn.

Als een kinderopvang niet voldoet aan de eisen, dan moet de gemeente daartegen optreden. De gemeente kan waarschuwingen uitdelen en boetes opleggen. 

Bekijk dus altijd goed de inspectierapporten die jaarlijks worden opgesteld om te kijken of de kinderopvang nog wel aan alle eisen voldoet die worden gesteld en of jij je daarbij prettig voelt.