Kies nú voor een abonnement met korting

Abonneer nú met korting

 

Forum - Algemene voorwaarden

Forum

DPG Media B.V. biedt op Oudersvannu.nl een forum aan. Oudersvannu.nl vindt respectvolle communicatie, de sfeer op haar website en de veiligheid van haar bezoekers uitermate belangrijk. Daarom heeft Oudersvannu.nl een aantal richtlijnen en huisregels samengesteld. Deze huisregels zijn hieronder te lezen. Je krijgt alleen toegang tot het forum als je akkoord bent gegaan met de huisregels.

Het forum wordt beheerd door de redactie van Oudersvannu.nl, hierna gezamenlijk te noemen: de beheerder. De beheerder behoudt zich het recht voor om bezoekers het recht tot posten te ontnemen, mochten zij zich naar het oordeel van de beheerder consequent misdragen. Ook kan de beheerder te allen tijde berichten aanpassen of verwijderen, daar waar zij dit nodig acht om zo respectvolle communicatie te borgen.

De algemene voorwaarden en huisregels kunnen van tijd tot tijd aangepast worden en daarom vragen we je om deze af en toe nog eens door te lezen.

Registratie

Om je te registreren op Oudersvannu.nl dien je in het bezit te zijn van een geldig e-mailadres. Dit e-mailadres wordt gebruikt om je account te activeren. Tevens kan de beheerder van Oudersvannu.nl dit e-mailadres gebruiken om contact met je op te nemen. Het is dan ook verplicht om met een actief e-mailadres ingeschreven te staan. Als je e-mailadres verandert dien je de wijziging door te geven aan het forumbeheer. Dit kan per e-mail naar forum@oudersvannu.nl

Plichten gebruikers

De gebruiker zal de algemene normen en waarden die gelden in het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht nemen. Dat wil zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische en discriminerende bijdragen ingediend worden of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn.

Wat is niet toegestaan?

 • Beledigen en provoceren van medebezoekers en beheerders.
 • Discriminatie en racisme.
 • Reclame maken, spammen (hierop volgt onmiddellijk een permanente ban, zonder waarschuwing).
 • Linken naar illegale sites/zaken (zoals illegale downloadsites).
 • Het plaatsen van tekst- en beeldmateriaal van derden waarop auteursrecht rust. Dit mag alleen als er toestemming is gegeven door de auteur.
 • Het plaatsen van (of het linken naar) pornografisch en/of aanstootgevend (beeld)materiaal
 • Onnodig quoten (zoals het quoten van de volledige openingspost).
 • Het gebruik van meer dan één gebruikersnaam binnen een post.
 • Het plaatsen van persoonlijke gegevens en privémateriaal, zoals NAW-gegevens, e-mails, chatgesprekken en andere in principe niet voor ogen van derden bestemde informatie. Het plaatsen van het EIGEN e-mailadres is voor eigen verantwoording.
 • Het plaatsen van een url van een commerciële site in je persoonlijke profiel.
 • Het plaatsen van enquêtes, marketing-, studie- en schoolonderzoeken en oproepjes (m.u.v. redactionele items en/of enquêtes met redactionele toestemming).
 • Het noemen van medewerkers van DPG Media B.V. bij naam of een afgeleide daarvan. Bij overtreding van deze regel volgt een permanentte blokkade van het account zonder waarschuwing vooraf.
 • Het gebruik van anonieme proxyservers, zgn. anonymizers of open proxies om het eigen IP-adres te verhullen. Op overtreding van deze regel volgt een permanente blokkade van het account zonder waarschuwing vooraf.
 • Het stellen van/vragen naar diagnoses of geven van aanwijzingen over medicijngebruik. Ga hiervoor naar je huisarts of specialist.
 • ‘Hengelen’ naar romantische contacten; het forum van Ouders van Nu is geen dating-site.
 • Het niet opvolgen van aanwijzingen van de beheerder.

Wat gebeurt er als je je niet aan de regels houdt?

 • De beheerder kan berichten wijzigen of zelfs verwijderen zonder waarschuwing vooraf.
 • Wanneer een post om welke reden dan ook uit de hand dreigt te lopen, behoudt de beheerder het recht deze zonder vooraankondiging te sluiten.
 • De beheerder kan een waarschuwing sturen of een ban uitdelen, wanneer een forumregel door een gebruiker wordt overtreden. Hierbij wordt het volgende bansysteem gehanteerd:
  – Eerste ban: 24 uur
  – Tweede ban: 48 uur
  – Derde ban: permanent
  Overtreed je een forumregel, dan ontvang je een ban. Overtreed je vervolgens weer een forumregel, dan ontvang je opnieuw een ban. Bij een derde overtreding volgt een permanente ban. De beheerder kan contact opnemen met de ‘abuse afdeling’ van je provider, dit kan uiteindelijk leiden tot het afsluiten van je internetaccount.

Uitzonderingen

 • Bij ‘dubbelnicken’: de tweede (alternatieve) gebruikersnaam wordt zonder waarschuwing vooraf permanent geblokkeerd. Voor de hoofdgebruikersnaam geldt: blokkade volgens het bansysteem. Is er sprake van dubbelnicken tijdens een tijdelijke ban, dan wordt die ban verlengd, dan wel omgezet naar een permanente ban.
 • Bij spammers: wordt een account enkel en alleen gebruikt om te spammen (het posten van promotionele reacties / topics) dan mag een account per direct permanent geblokkeerd worden.
 • Bij ernstig wangedrag waarbij (naar oordeel van de redactie) de sfeer op de website en/of de veiligheid van de bezoekers wordt aangetast, wordt onmiddellijk een permanente ban of IP ban uitgedeeld.
 • Wanneer je geblokkeerd wordt zal de beheerder hier per e-mail melding van maken. Mocht je het niet eens zijn met een beslissing dan kun je hiertegen uitsluitend per e-mail bezwaar maken bij de redactie: forum@oudersvannu.nl. Het standpunt van de redactie is bindend.

Iemand anders misdraagt zich. Wat kan je doen?

Soms is een bericht bewust provocerend en dus bedoeld om reacties uit te lokken. In zo’n geval is het verstandig om niet te reageren. Gaat het echt te ver, meld dat dan aan de beheerder via forum@oudersvannu.nl. De beheerder zal dan passende actie ondernemen.

Aansprakelijkheid

1. Het deelnemen en/of gebruik maken van de site Oudersvannu.nl geschiedt geheel op eigen risico van de gebruiker. Oudersvannu.nl is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die al dan niet het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van de website Oudersvannu.nl.

2. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de website Oudersvannu.nl, is het mogelijk dat de informatie die op Oudersvannu.nl wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

3. De content op het forum en de mamaclubs van Oudersvannu.nl is grotendeels afkomstig van de gebruikers aan Oudersvannu.nl. Oudersvannu.nl is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit deze content. De op de website Oudersvannu.nl geplaatste content die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende gebruiker. Oudersvannu.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan.

4. Oudersvannu.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op Oudersvannu.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

5. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Oudersvannu.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Oudersvannu.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Oudersvannu.nl verkregen is. Oudersvannu.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Oudersvannu.nl verkregen informatie. De informatie op Oudersvannu.nl wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Privacy

DPG Media B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het inschrijven op oudersvannu.nl met als doel om:

1. voor de totstandkoming en uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst en om je de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan je behoeften en wensen;

2. om gericht aanbiedingen te doen, zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product waarvan DPG Media B.V. op basis van door haar verwerkte gegevens vermoedt dat het je interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van de aanbiedingen kan DPG Media B.V. een profiel van je opstellen;

3. om je een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, servicebericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;

4. om haar websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;

5. om te voldoen aan de op DPG Media B.V. rustende wet- en regelgeving.

Een deel van de door jou ingevulde klantgegevens wordt aangemerkt als zogenaamde bijzondere persoonsgegevens, zoals de informatie over je zwangerschap en jouw uitgerekende datum. Jij erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verwerking van jouw deels bijzondere persoonsgegevens en de persoonsgegevens van je eventuele kinderen en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en je gaat akkoord met het privacy- en cookiebeleid  van DPG Media B.V..

DPG Media B.V. respecteert jouw privacy. DPG Media B.V. heeft daartoe de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag onder nummer 1433534.

Copyright

Oudersvannu.nl behoudt het recht – tenzij anders overeen gekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeldmateriaal. Een bezoeker/ster van Oudersvannu.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in Oudersvannu.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van DPG Media B.V. (ook niet via een eigen netwerk).

Portretrecht en intellectuele eigendomsrechten gebruikers

1. Door plaatsing van foto-, beeld-, video-, tekst- en/of ander materiaal door de gebruiker op de website Oudersvannu.nl geeft gebruiker volledige en onvoorwaardelijke toestemming aan DPG Media B.V. dit materiaal onbeperkt (her) te gebruiken en te publiceren, onder meer ten behoeve van reclame-, promotionele – en andere (al dan niet commerciële) doeleinden, ten behoeve van Oudersvannu.nl en/of ten behoeve van derden, in print alsmede in elektronische vorm, onder meer via internet en vergelijkbare netwerken en door middel van databanken en elektronische gegevensdragers zoals cd-roms, dvd’s en dergelijke.

2. Voor zover dat ingevolge de Auteurswet is toegestaan, doet de gebruiker afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten met betrekking tot de content die hij/zij op Oudersvannu.nl plaatst, waaronder in ieder geval afstand van zijn/haar recht op naamsvermelding.

3. Gebruiker staat ervoor in dat het beeld-, video-, tekst- en fotomateriaal dat door hem/haar wordt geplaatst op de website Oudersvannu.nl geen inbreuk maakt op de auteurs- en/of andere rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden. Gebruiker vrijwaart Oudersvannu.nl terzake van vorderingen van derden.

4. Oudersvannu.nl heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot content te onthouden dan wel om content van de website Oudersvannu.nl te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Oudersvannu.nl, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de naam Ouders van Nu of Oudersvannu.nl en het logo van Ouders van Nu, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij DPG Media B.V..

2. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van de website Oudersvannu.nl (onder meer de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, video’s, geluiden, teksten, look & feel, lay-out) berusten uitsluitend bij Oudersvannu.nl. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Oudersvannu.nl is het onder meer niet toegestaan de website Oudersvannu.nl, of enig onderdeel daarvan, openbaar te maken en/of te (doen) verveelvoudigen (waaronder in ieder geval begrepen aanbieden, (doen) vervaardigen, verkopen, leveren of anderszins verhandelen). Zogenaamde ‘framing’ valt uitdrukkelijk onder het op ontoelaatbare wijze openbaarmaken/verveelvoudigen van (onderdelen van) de website.

Minderjarigen

1. Gebruikers onder de 16 jaar dienen toestemming te hebben van zijn/haar ouders of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger voor het deelnemen aan Oudersvannu.nl onder toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Oudersvannu.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien dit niet het geval blijkt te zijn.

2. Oudersvannu.nl behoudt zich het recht voor om gebruikers onder de 16 jaar van deelname uit te sluiten en/of hun materiaal te verwijderen van Oudersvannu.nl indien zij niet op verzoek kunnen aantonen dat zij de vereiste toestemming hebben gekregen.

Bevoegdheden en rechten redactie

De redactie van Oudersvannu.nl is te allen tijde bevoegd om zonder nader overleg foto-, beeld-, video-, tekst- en/of ander materiaal per direct van de website Oudersvannu.nl te verwijderen indien dit materiaal, naar het uitsluitend oordeel van Oudersvannu.nl, in strijd is met de goede zeden of anderszins onrechtmatig is. De redactie is eveneens bevoegd om degene die dergelijke content heeft geplaatst of anderszins ongewenst gedrag heeft vertoond, zulks naar het uitsluitend oordeel van Oudersvannu.nl, de verdere toegang tot c.q. deelname aan Oudersvannu.nl voor onbepaalde tijd te ontzeggen.

De redactie van Oudersvannu.nl is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen zonder toestemming van de gebruiker over te dragen aan een derde.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op het gebruik van deze site, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen met Oudersvannu.nl die ontstaan naar aanleiding van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze site, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Redactioneel – Offer – Ovulatietest

Ovulatietest

Jouw 2 meest vruchtbare dagen
Vind je hier