Algemene voorwaarden en forumregels

Oudersvannu.nl is een onderdeel van Sanoma Media Netherlands B.V. (hierna aangeduid als: ‘Sanoma’) te Hoofddorp. Deelname aan en inschrijving bij Oudersvannu.nl, en gebruik van de site Oudersvannu.nl, vindt plaats onder toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle diensten en activiteiten die samenhangen met Oudersvannu.nl en/of worden aangeboden door Oudersvannu.nl.

Voorwaarden Zwangerbox en Babybox
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door Ouders van Nu, onderdeel van Sanoma Media Netherlands B.V. (hierna ‘Sanoma) , gevestigd aan de Capellalaan 65, 2132 JL Hoofddorp, K.v.K. 33133064 Amsterdam, geleverde dienst waarbij aan de personen die zich daarvoor opgeven door middel van registratie een Zwanger Box en/of een Baby Box wordt verstrekt. De inhoud van de Zwangerbox en Babybox bestaat uit allerlei leuke en bruikbare producten rondom de geboorte en de eerste levensjaren van je kindje.
Door aanvraag van de Zwanger- en/of Babybox accepteer je deze Algemene Voorwaarden. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die te maken hebben met de Zwanger- en/of Babybox zijn deze Algemene gebruikersvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze voorwaarden worden op schriftelijk verzoek kosteloos toegezonden.
Sanoma heeft het recht om deze gebruikersvoorwaarden te wijzigen en raadt je dan ook aan om deze voorwaarden regelmatig te checken.

Algemeen
Op de website Oudersvannu.nl kun je als bezoeker een Zwanger- en/of Babybox gratis aanvragen. De Zwanger- en Babybox kun je aanvragen tot en met uitgerekende datum. Je ontvangt dan beide boxen. Als je de boxen na je bevalling aanvraagt ontvang je alleen de Babybox. Je kunt de Babybox aanvragen tot maximaal 6 maanden na je bevalling.
Na de geboorte van je kind neemt Sanoma telefonisch contact met je op onder andere om de door jou ingevulde gegevens te valideren en in verband met aanbiedingen van door haar zorgvuldig geselecteerde derden. Als je benaderd wordt door onze geselecteerde partners zullen zij altijd eerst het Bel-me niet register hanteren. Je staat ervoor in dat de door jou ingevulde gegevens juist zijn. Mocht blijken dat dit niet het geval is dan heeft Sanoma het recht om jouw aanvraag uit te sluiten van deelname.
Na aanvraag, ontvang je per mail dan wel per post een ophaalkaart, waarmee je de Zwanger- en/of Babybox kunt ophalen. De Zwanger- en/of Babybox kun je ophalen bij ieder gewenst Etos-filiaal tegen inlevering van de ophaalkaart. Kijk op www.etos.nl voor een locatie bij jou in de buurt en de openingstijden

 • Helaas is het niet mogelijk om de Zwanger- en/of Babybox aan te vragen als je niet in Nederland woont.
 • Per zwangerschap kun je slechts één keer een Zwanger- en/of Babybox aanvragen en ophalen.
 • De inhoud en de waarde van de Zwanger- en/of Babybox kan variëren.
 • Sanoma stelt de inhoud van de Zwanger- en/of Babybox samen uit producten/diensten van door haar benaderde bedrijven. Over de inhoud van de Zwanger- en/of Babybox kan niet worden gecorrespondeerd.

Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens
Sanoma is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij de aanvraag van de Zwanger- en Babybox met als doel om:
1. voor de totstandkoming en uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst en om je de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan je behoeften en wensen;
2. om gericht aanbiedingen te doen, zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product waarvan Sanoma op basis van door haar verwerkte gegevens vermoedt dat het je interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van de aanbiedingen kan Sanoma een profiel van je opstellen;
3. om je een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, servicebericht of andere elektronische boodschap toe te sturen. Je kunt je hiervoor te allen tijde uitschrijven door middel van de afmeldlink onderaan de e-mail;
4. om haar websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
5. om te voldoen aan de op Sanoma rustende wet- en regelgeving.
Een deel van de door jou ingevulde klantgegevens worden aangemerkt als zogenaamde bijzondere persoonsgegevens, zoals de informatie over je zwangerschap en jouw uitgerekende datum. Wij bieden onze partners de mogelijkheid om op basis van het aantal weken zwanger gericht aanbiedingen te doen. Jij erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verwerking van jouw deels bijzondere persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en je gaat akkoord met het privacy- en cookiebeleid van Sanoma.
Sanoma respecteert jouw privacy. Sanoma heeft daartoe de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag onder nummer 1527839.

Aansprakelijkheden
Sanoma is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade verband houdend met of voortvloeiend uit de ontvangst dan wel gebruik van de producten uit Zwangebox dan wel Babybox.

Voorwaarden Ouders van Nu Voordeelpas

1. Algemeen
1.1
Deze Algemene Voorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op het door Sanoma Digital the Netherlands B.V. geleverde lidmaatschap op de Ouders van Nu Voordeelpas (hierna: ‘Voordeelpas’) aan de personen (hierna: ‘het Lid’) die zich daarvoor opgeven door middel van registratie op de website www.voordeelpas.nl.

1.2
Sanoma Digital the Netherlands B.V. is onderdeel van Sanoma Media Netherlands B.V., Capellalaan 65, 2132 JL Hoofddorp en wordt hierna aangeduid als ‘Sanoma’.

1.3
Door aanvraag van de Voordeelpas, accepteer je deze algemene Voorwaarden. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die te maken hebben met de Voordeelpas zijn deze algemene voorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) van toepassing. Deze Voorwaarden worden op schriftelijk verzoek kosteloos toegezonden.

1.4
Sanoma garandeert dat het geleverde lidmaatschap beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.5
Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, in dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

1.6
De persoon die het lidmaatschap aangaat dient minimaal 18 jaar te zijn en woonachtig te zijn in Nederland.

1.7
Sanoma is gerechtigd om welke reden dan ook, het fenomeen Voordeelpas waarvoor het lidmaatschap is aangegaan, op ieder moment te staken. Alsdan is zij na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. Het Lid heeft in dat geval geen recht op restitutie van het vooruitbetaalde lidmaatschapsgeld.

1.8
Sanoma behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden. Check deze voorwaarden daarom regelmatig.

2. Nieuw lidmaatschap op de Voordeelpas
2.1
Nieuwe lidmaatschappen kunnen op ieder moment ingaan.

2.2
De kosten voor het lidmaatschap op de Voordeelpas bedragen minimaal 12,95 Euro per jaar. Vanaf 1 januari 2016 bedragen de kosten voor het lidmaatschap op de Voordeelpas 14,95 Euro per jaar.

3. Duur van het lidmaatschap
3.1
Het lidmaatschap op de Voordeelpas wordt aangegaan voor een jaar en wordt daarna – behoudens opzegging (zie artikel 6 van deze Voorwaarden) – telkens automatisch voor een (1) jaar verlengd. Bij verlenging ontvangt het Lid een nieuwe Voordeelpas voor het volgende lidmaatschapsjaar.

3.2
Informatie over de looptijd van het lidmaatschap kan je vinden in het online profiel (wanneer je bent ingelogd op de site www.voordeelpas.nl) of kan je opvragen bij de klantenservice van Sanoma via post, telefoon en via https://www.oudersvannu.nl/klantenservice/. De contactgegevens van de klantenservice: Sanoma, t.a.v. Customer Service, o.v.v. Ouders van Nu Voordeelpas, Postbus 1900, 2130 JH Hoofddorp, tel: 088–5500185.

4. Betaling lidmaatschap en wijze van betaling
4.1
Betaling van het lidmaatschapsgeld dient voorafgaand aan elke lidmaatschapsperiode te geschieden op de manier die het Lid heeft geaccepteerd bij het aangaan van het lidmaatschap (automatische incasso of Ideal). De vervolgtermijnen van het lidmaatschap worden op dezelfde wijze (voor Ideal via automatische incasso) geïncasseerd van hetzelfde rekeningnummer.

4.2
Bij niet tijdige betaling onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het lidmaatschapsgeld ook na aanmaning niet ontvangen is, is Sanoma gerechtigd het lidmaatschap eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.

4.3
Alle lidmaatschapsprijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.

4.4
Sanoma heeft het recht de prijs van het lidmaatschap te wijzigen. Een wijziging van de lidmaatschapsprijs wordt uiterlijk zes weken voordat deze van kracht wordt, op de website www.voordeelpas.nl gepubliceerd en in de aan de Voordeelpas verbonden maandelijkse e-mailing.

5. Bezorging
5.1
Nadat de betaling van het lidmaatschapsgeld heeft plaatsgevonden, wordt door Sanoma de Voordeelpas aangemaakt en bezorgd via PostNL, op het door jou aangegeven adres.

5.2
Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dienen adreswijzigingen uiterlijk vier weken vóór de verhuisdatum aan Sanoma te zijn opgegeven via https://www.oudersvannu.nl/klantenservice/ of per post.

5.3
Een nieuw of ander (e-mail) adres kan je wijzigen in het online profiel via de website www.voordeelpas.nl.

6. Opzegging van het lidmaatschap
Om een lidmaatschap te beëindigen, dient het Lid de Voordeelpas minimaal een maand voor afloop van het eerste lidmaatschapsjaar op te zeggen. Tijdens de automatische verlenging kan het lidmaatschap op ieder moment worden opgezegd, doch met inachtneming van minimaal 1 maand voor afloop van een lidmaatschapsjaar. Opzeggen kan telefonisch, schriftelijk en via ons online vragenformulier. Informatie over de looptijd van uw lidmaatschap kan bij de klantenservice van Sanoma worden opgevraagd via post, telefoon en via https://www.oudersvannu.nl/klantenservice/. De contactgegevens staan in artikel 3.2 van deze Voorwaarden vermeld. Lidmaatschapsgelden worden niet gerestitueerd. Na opzegging kan het Lid nog gedurende het lopende lidmaatschapsjaar gebruik maken van alle voordelen van de Voordeelpas.

7. Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens
7.1
Sanoma is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij de aanvraag van het lidmaatschap op de Voordeelpas met als doel om:

(1) voor de totstandkoming en uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst en om je de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan je behoeften en wensen;

(2) om gericht aanbiedingen te doen, zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product waarvan Sanoma op basis van door haar verwerkte gegevens vermoedt dat het je interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van de aanbiedingen kan Sanoma een profiel van je opstellen;

(3) om je een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;

(4) om haar websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;

(5) om te voldoen aan de op Sanoma rustende wet- en regelgeving.

7.2
Een deel van de door jou ingevulde klantgegevens worden aangemerkt als zogenaamde bijzondere persoonsgegevens, zoals de informatie over je zwangerschap en jouw uitgerekende datum. Jij erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verwerking van jouw deels bijzondere persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en je gaat akkoord met voornoemd privacy- en cookie beleid van Sanoma.

7.3
Sanoma respecteert jouw privacy. Sanoma heeft daartoe de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag onder nummer 1433534.

8. Klachten
Je dient klachten zo snel mogelijk na het ontstaan ervan te melden aan Sanoma. De contactgegevens van de klantenservice: Sanoma, t.a.v. Customer Service, o.v.v. Ouders van Nu Voordeelpas, Postbus 1900, 2130 JH Hoofddorp, tel: 088–5500185. Wanneer er geen oplossing wordt bereikt, kan je voor de buitengerechtelijke bemiddeling bij een geschil gebruik maken van het ODR platform (Online Dispute Resolution) van de Europese Commissie via http://ec.europa.eu/consumers/odr.

9. Aansprakelijkheid
9.1
Sanoma is uitsluitend aansprakelijk voor door jou geleden schade indien deze schade aan Sanoma is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van Sanoma komt. Sanoma is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door jou van enig door Sanoma dan wel door een ander maar via Sanoma geleverd artikel, tenzij Sanoma aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek.

9.2
Sanoma is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Sanoma gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Sanoma, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Sanoma, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van Sanoma. Het Lid dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van Sanoma. Sanoma is niet aansprakelijk voor enige schade, die later dan 3 maanden na de levering van het artikel is ontstaan en die niet binnen 14 dagen na openbaring schriftelijk aan Sanoma is kenbaar gemaakt. Wanneer de schade later is ontstaan zal Sanoma op jouw verzoek informeren over het eventuele verhalen van de schade bij de leverancier.

9.3
Het is niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat Sanoma aan jou verschuldigd is uit hoofde van enige overeenkomst tussen jou als Lid en Sanoma.

9.4
De lidmaatschapsvoorwaarden, waaronder lidmaatschapsprijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

10. Overige bepalingen
10.1
Op deze Voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam bij uitsluiting de bevoegde rechter.

Diversen
Wanneer door Sanoma gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Je kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Sanoma deze voorwaarden soepel toepast.
Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Sanoma in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Sanoma vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
Eventuele klachten dien je na het ontstaan zo spoedig mogelijk te melden aan de klantenservice van Sanoma. Deze is te bereiken op 088 – 5500183 of via https://www.oudersvannu.nl/klantenservice/. Wanneer er geen oplossing wordt bereikt, kun je voor de buitengerechtelijke bemiddeling bij een geschil gebruik maken van het ODR platform (Online Dispute Resolution) van de Europese Commissie via http://ec.europa.eu/consumers/odr.
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

Forum

Sanoma biedt op Oudersvannu.nl een forum aan. Oudersvannu.nl vindt respectvolle communicatie, de sfeer op haar website en de veiligheid van haar bezoekers uitermate belangrijk. Daarom heeft Oudersvannu.nl een aantal richtlijnen en huisregels samengesteld. Deze huisregels zijn hieronder te lezen. Je krijgt alleen toegang tot het forum als je akkoord bent gegaan met de huisregels.

Het forum wordt beheerd door de redactie van Oudersvannu.nl, hierna gezamenlijk te noemen: de beheerder. De beheerder behoudt zich het recht voor om bezoekers het recht tot posten te ontnemen, mochten zij zich naar het oordeel van de beheerder consequent misdragen. Ook kan de beheerder te allen tijde berichten aanpassen of verwijderen, daar waar zij dit nodig acht om zo respectvolle communicatie te borgen.

De algemene voorwaarden en huisregels kunnen van tijd tot tijd aangepast worden en daarom vragen we je om deze af en toe nog eens door te lezen.

Registratie

Om je te registreren op Oudersvannu.nl dien je in het bezit te zijn van een geldig e-mailadres. Dit e-mailadres wordt gebruikt om je account te activeren. Tevens kan de beheerder van Oudersvannu.nl dit e-mailadres gebruiken om contact met je op te nemen. Het is dan ook belangrijk om met een actief e-mailadres ingeschreven te staan. Je kunt dit aanpassen via je profiel.

Plichten gebruikers

De gebruiker zal de algemene normen en waarden die gelden in het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht nemen. Dat wil zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische en discriminerende bijdragen ingediend worden of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn.

Wat is niet toegestaan?

 • Beledigen en provoceren van medebezoekers en beheerders.
 • Discriminatie en racisme.
 • Reclame maken, spammen (hierop volgt onmiddellijk een permanente ban, zonder waarschuwing).
 • Linken naar illegale sites/zaken (zoals illegale downloadsites).
 • Het plaatsen van tekst- en beeldmateriaal van derden waarop auteursrecht rust. Dit mag alleen als er toestemming is gegeven door de auteur.
 • Het plaatsen van (of het linken naar) pornografisch en/of aanstootgevend (beeld)materiaal
 • Onnodig quoten (zoals het quoten van de volledige openingspost).
 • Het gebruik van meer dan één gebruikersnaam binnen een post.
 • Het plaatsen van persoonlijke gegevens en privémateriaal, zoals NAW-gegevens, e-mails, chatgesprekken en andere in principe niet voor ogen van derden bestemde informatie. Het plaatsen van het EIGEN e-mailadres is voor eigen verantwoording.
 • Het plaatsen van een url van een commerciële site in je persoonlijke profiel.
 • Het plaatsen van enquêtes, marketing-, studie- en schoolonderzoeken en oproepjes (m.u.v. redactionele items en/of enquêtes met redactionele toestemming).
 • Het noemen van medewerkers van Sanoma bij naam of een afgeleide daarvan. Bij overtreding van deze regel volgt een permanentte blokkade van het account zonder waarschuwing vooraf.
 • Het gebruik van anonieme proxyservers, zgn. anonymizers of open proxies om het eigen IP-adres te verhullen. Op overtreding van deze regel volgt een permanente blokkade van het account zonder waarschuwing vooraf.
 • Het stellen van/vragen naar diagnoses of geven van aanwijzingen over medicijngebruik. Ga hiervoor naar je huisarts of specialist.
 • ‘Hengelen’ naar romantische contacten; het forum van Ouders van Nu is geen dating-site.
 • Het niet opvolgen van aanwijzingen van de beheerder.

Wat gebeurt er als je je niet aan de regels houdt?

 • De beheerder kan berichten wijzigen of zelfs verwijderen zonder waarschuwing vooraf.
 • Wanneer een post om welke reden dan ook uit de hand dreigt te lopen, behoudt de beheerder het recht deze zonder vooraankondiging te sluiten.
 • De beheerder kan een waarschuwing sturen of een ban uitdelen, wanneer een forumregel door een gebruiker wordt overtreden. Hierbij wordt het volgende bansysteem gehanteerd:
  – Eerste ban: 24 uur
  – Tweede ban: 48 uur
  – Derde ban: permanent
  Overtreed je een forumregel, dan ontvang je een ban. Overtreed je vervolgens weer een forumregel, dan ontvang je opnieuw een ban. Bij een derde overtreding volgt een permanente ban. De beheerder kan contact opnemen met de ‘abuse afdeling’ van je provider, dit kan uiteindelijk leiden tot het afsluiten van je internetaccount.

Uitzonderingen

 • Bij ‘dubbelnicken’: de tweede (alternatieve) gebruikersnaam wordt zonder waarschuwing vooraf permanent geblokkeerd. Voor de hoofdgebruikersnaam geldt: blokkade volgens het bansysteem. Is er sprake van dubbelnicken tijdens een tijdelijke ban, dan wordt die ban verlengd, dan wel omgezet naar een permanente ban.
 • Bij spammers: wordt een account enkel en alleen gebruikt om te spammen (het posten van promotionele reacties / topics) dan mag een account per direct permanent geblokkeerd worden.
 • Bij ernstig wangedrag waarbij (naar oordeel van de redactie) de sfeer op de website en/of de veiligheid van de bezoekers wordt aangetast, wordt onmiddellijk een permanente ban of IP ban uitgedeeld.
 • Wanneer je geblokkeerd wordt zal de beheerder hier per e-mail melding van maken. Mocht je het niet eens zijn met een beslissing dan kun je hiertegen uitsluitend per e-mail bezwaar maken bij de redactie: forum@oudersvannu.nl. Het standpunt van de redactie is bindend.

Iemand anders misdraagt zich. Wat kan je doen?

Soms is een bericht bewust provocerend en dus bedoeld om reacties uit te lokken. In zo’n geval is het verstandig om niet te reageren. Gaat het echt te ver, meld dat dan aan de beheerder via forum@oudersvannu.nl. De beheerder zal dan passende actie ondernemen.

Aansprakelijkheid

1. Het deelnemen en/of gebruik maken van de site Oudersvannu.nl geschiedt geheel op eigen risico van de gebruiker. Oudersvannu.nl is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die al dan niet het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van de website Oudersvannu.nl.

2. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de website Oudersvannu.nl, is het mogelijk dat de informatie die op Oudersvannu.nl wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

3. De content op het forum en de mamaclubs van Oudersvannu.nl is grotendeels afkomstig van de gebruikers aan Oudersvannu.nl. Oudersvannu.nl is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit deze content. De op de website Oudersvannu.nl geplaatste content die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende gebruiker. Oudersvannu.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan.

4. Oudersvannu.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op Oudersvannu.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

5. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Oudersvannu.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Oudersvannu.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Oudersvannu.nl verkregen is. Oudersvannu.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Oudersvannu.nl verkregen informatie. De informatie op Oudersvannu.nl wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Privacy

Sanoma is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het inschrijven op oudersvannu.nl met als doel om:

1. voor de totstandkoming en uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst en om je de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan je behoeften en wensen;

2. om gericht aanbiedingen te doen, zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product waarvan Sanoma op basis van door haar verwerkte gegevens vermoedt dat het je interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van de aanbiedingen kan Sanoma een profiel van je opstellen;

3. om je een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, servicebericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;

4. om haar websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;

5. om te voldoen aan de op Sanoma rustende wet- en regelgeving.

Een deel van de door jou ingevulde klantgegevens wordt aangemerkt als zogenaamde bijzondere persoonsgegevens, zoals de informatie over je zwangerschap en jouw uitgerekende datum. Jij erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verwerking van jouw deels bijzondere persoonsgegevens en de persoonsgegevens van je eventuele kinderen en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en je gaat akkoord met het privacy- en cookiebeleid  van Sanoma.

Sanoma respecteert jouw privacy. Sanoma heeft daartoe de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag onder nummer 1433534.

Copyright

Oudersvannu.nl behoudt het recht – tenzij anders overeen gekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeldmateriaal. Een bezoeker/ster van Oudersvannu.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in Oudersvannu.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Sanoma (ook niet via een eigen netwerk).

Portretrecht en intellectuele eigendomsrechten gebruikers

1. Door plaatsing van foto-, beeld-, video-, tekst- en/of ander materiaal door de gebruiker op de website Oudersvannu.nl geeft gebruiker volledige en onvoorwaardelijke toestemming aan Sanoma dit materiaal onbeperkt (her) te gebruiken en te publiceren, onder meer ten behoeve van reclame-, promotionele – en andere (al dan niet commerciële) doeleinden, ten behoeve van Oudersvannu.nl en/of ten behoeve van derden, in print alsmede in elektronische vorm, onder meer via internet en vergelijkbare netwerken en door middel van databanken en elektronische gegevensdragers zoals cd-roms, dvd’s en dergelijke.

2. Voor zover dat ingevolge de Auteurswet is toegestaan, doet de gebruiker afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten met betrekking tot de content die hij/zij op Oudersvannu.nl plaatst, waaronder in ieder geval afstand van zijn/haar recht op naamsvermelding.

3. Gebruiker staat ervoor in dat het beeld-, video-, tekst- en fotomateriaal dat door hem/haar wordt geplaatst op de website Oudersvannu.nl geen inbreuk maakt op de auteurs- en/of andere rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden. Gebruiker vrijwaart Oudersvannu.nl terzake van vorderingen van derden.

4. Oudersvannu.nl heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot content te onthouden dan wel om content van de website Oudersvannu.nl te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Oudersvannu.nl, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de naam Ouders van Nu of Oudersvannu.nl en het logo van Ouders van Nu, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Sanoma.

2. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van de website Oudersvannu.nl (onder meer de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, video’s, geluiden, teksten, look & feel, lay-out) berusten uitsluitend bij Oudersvannu.nl. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Oudersvannu.nl is het onder meer niet toegestaan de website Oudersvannu.nl, of enig onderdeel daarvan, openbaar te maken en/of te (doen) verveelvoudigen (waaronder in ieder geval begrepen aanbieden, (doen) vervaardigen, verkopen, leveren of anderszins verhandelen). Zogenaamde ‘framing’ valt uitdrukkelijk onder het op ontoelaatbare wijze openbaarmaken/verveelvoudigen van (onderdelen van) de website.

Minderjarigen

1. Gebruikers onder de 16 jaar dienen toestemming te hebben van zijn/haar ouders of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger voor het deelnemen aan Oudersvannu.nl onder toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Oudersvannu.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien dit niet het geval blijkt te zijn.

2. Oudersvannu.nl behoudt zich het recht voor om gebruikers onder de 16 jaar van deelname uit te sluiten en/of hun materiaal te verwijderen van Oudersvannu.nl indien zij niet op verzoek kunnen aantonen dat zij de vereiste toestemming hebben gekregen.

Bevoegdheden en rechten redactie

De redactie van Oudersvannu.nl is te allen tijde bevoegd om zonder nader overleg foto-, beeld-, video-, tekst- en/of ander materiaal per direct van de website Oudersvannu.nl te verwijderen indien dit materiaal, naar het uitsluitend oordeel van Oudersvannu.nl, in strijd is met de goede zeden of anderszins onrechtmatig is. De redactie is eveneens bevoegd om degene die dergelijke content heeft geplaatst of anderszins ongewenst gedrag heeft vertoond, zulks naar het uitsluitend oordeel van Oudersvannu.nl, de verdere toegang tot c.q. deelname aan Oudersvannu.nl voor onbepaalde tijd te ontzeggen.

De redactie van Oudersvannu.nl is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen zonder toestemming van de gebruiker over te dragen aan een derde.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op het gebruik van deze site, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen met Oudersvannu.nl die ontstaan naar aanleiding van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze site, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.