wet kinderopvang

Wet kinderopvang 2020: dit zijn de regels

Als je kind naar de kinderopvang gaat, is het belangrijk dat hij daar veilig is en zich er goed kan ontwikkelen. Daarom heeft de overheid eisen opgesteld waaraan kinderopvangorganisaties zich moeten houden.

Wet Kinderopvang

De Wet Kinderopvang verplicht een kinderdagverblijf of gastouderbureau te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van de kinderen. Ook zijn ze verplicht ouders te informeren over het beleid dat op de opvang wordt uitgevoerd. Via regelmatige inspecties wordt het kwaliteitsniveau gecontroleerd. Kinderopvangcentra, peuterspeelzalen en gastouderbureaus die aan alle eisen voldoen, worden in een register bij de gemeente opgenomen. Als je kind bij een geregistreerde kinderopvangorganisatie is ondergebracht, vergoedt de overheid een deel van de kosten.

Advertentie

Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK)

Sinds 2018 is een aantal ingrijpende maatregelen en kwaliteitseisen ingevoerd waaraan kinderopvangorganisaties moeten voldoen. Deze eisen staan in de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). De kwaliteitseisen gelden voor alle kindercentra: zowel voor dagopvang als buitenschoolse opvang. Maar deze wet geldt niet voor gastouders.

Lees meer: Waar let je op bij het kiezen van de juiste gastouder?

Vier thema’s

De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang bestaat uit vier thema’s:

 • De ontwikkeling van het kind staat centraal
 • Veiligheid en gezondheid
 • Stabiliteit en pedagogisch maatwerk
 • Kinderopvang is een vak

Per thema zijn er kwaliteitseisen opgesteld. Dit zijn de belangrijkste op een rij:

1. De ontwikkeling van het kind

 • De kinderopvang moet de ontwikkeling van je kind volgen én stimuleren. De opvang moet de ouders hierover op de hoogte houden.
 • Ieder kind krijgt een mentor die de ontwikkeling van het kind bijhoudt en bespreekt met de ouders.

2. Veiligheid en gezondheid

3. Stabiliteit en pedagogisch maatwerk

 • Het vaste-gezichtencriterium voor baby’s: kinderen tot één jaar moeten begeleid worden door maximaal twee vaste gezichten. Zo leren deze vaste medewerkers een baby goed kennen en begrijpen ze zijn behoeftes beter. Voor de baby is er door de vaste gezichten meer stabiliteit op de kinderopvang.

3. Kinderopvang is een vak

 • Vrijwilligers die meehelpen in de groep tellen niet meer mee als medewerker in de berekening van het maximaal aantal kinderen per pedagogisch medewerker. Er moeten dus genoeg betaalde en geschoolde medewerkers per groep aanwezig zijn
 • De inzet van stagiairs wordt beperkt, zodat de pedagogisch medewerkers voldoende tijd overhouden om stagiairs goed te begeleiden.

Meer weten? Hoe verloopt het intakegesprek, wanneer gaat je baby wennen en hoe gaat het er aan toe op een kinderdagverblijf? Je leest hier meer over kinderopvang.

Nieuwe regels sinds 2019

Toen de Wet IKK in 2018 werd ingevoerd, is een aantal nieuwe maatregelen en eisen uitgesteld tot 2019 en 2023. Zo kregen de kinderopvang-organisaties meer tijd om wijzigingen door te voeren en aan de nieuwe eisen te kunnen voldoen. Sinds 2019 zijn er dus nieuwe maatregelen. De belangrijkste maatregel is de nieuwe verhouding van de groepsgrootte ten opzichte van het aantal pedagogisch medewerkers.

 1. Drie baby’s per pedagogisch medewerker
  In de groepen met baby’s tot één jaar mogen sinds 2019 nog maar drie baby’s per pedagogisch medewerker zitten. Eerst waren dit vier baby’s. Dit houdt in dat een groep van acht baby’s nu drie begeleiders moet hebben, in plaats van twee. Zo hebben de medewerkers meer tijd en aandacht per baby te besteden.
 2. Twaalf kinderen van zeven jaar en ouder per pedagogisch medewerker
  Op de buitenschoolse opvang is de maximale groepsgrootte per pedagogisch medewerker juist omhoog gegaan. In de groepen voor kinderen van zeven jaar en ouder mogen twaalf kinderen per begeleider zitten. Dit aantal lag eerst op tien. Daarnaast moet elke kinderopvang een pedagogisch beleidsmedewerker in dienst hebben, die de andere pedagogisch medewerkers coacht. Deze beleidsmedewerker houdt zich ook bezig met het pedagogische beleid op de opvang en hoe dit beleid in de praktijk wordt uitgewerkt.

Tip: zo kies je de juiste Buitenschoolse opvang voor je kind.

Kinderopvangtoeslag

In de Wet Kinderopvang staat dat de kosten voor kinderopvang worden gedragen door zowel de werknemers, de werkgevers als de overheid. Dit betekent dat ouders kinderopvangtoeslag kunnen ontvangen: een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang. De toeslag wordt betaald door de overheid en de werkgevers. De kinderopvangtoeslag is bedoeld voor ouders die werken of een studie (of traject) volgen om aan het werk te gaan en die gebruikmaken van geregistreerde kinderopvang.

Meer lezen: Wat betekent de verplichte Werkgeversbijdrage Kinderopvang voor jou?

Om kinderopvangtoeslag te ontvangen, moet je een contract hebben afgesloten met een kindercentrum of het gastouderbureau. Vervolgens betaal jij de rekeningen die deze organisatie stuurt, maar een deel van de kosten krijg je terug via de Belastingdienst. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van:

 • het aantal kinderen dat gebruikmaakt van de kinderopvang.
 • het tarief van de kinderopvang
 • het aantal uren kinderopvang per kind.
 • het door de Belastingdienst vastgestelde verzamelinkomen van de ouders.

Op de website www.toeslagen.nl kun je berekenen hoeveel kinderopvangtoeslag jij kunt krijgen.

Lees meer: Kinderopvangtoeslag 2020, check hier waar je recht op hebt

Controle van de wet

De Wet Kinderopvang en de Wet IKK regelen dat alle kindercentra minimaal jaarlijks door de GGD gecontroleerd moeten worden. De GGD checkt of de kinderopvang voldoet aan alle kwaliteitseisen op het gebied van personeel en organisatie, accommodatie, veiligheid, hygiëne en gezondheid. Daarnaast houdt de GGD toezicht op de pedagogische kwaliteit en ouderbetrokkenheid. De GGD stelt inspectierapporten op, die voor zowel de opvang als voor de ouders bedoeld zijn.

Als een kinderopvang niet aan de eisen voldoet, moet de gemeente daartegen optreden. De gemeente kan waarschuwingen uitdelen en boetes opleggen.

Het is dus verstandig om de jaarlijkse inspectierapporten goed te bekijken, zodat je weet of de kinderopvang waar je kind naartoe gaat aan alle eisen voldoet.

Lees meer: Welke soorten kinderopvang zijn er?